תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש

מבוא

 

תנאי השימוש המפורטים והמובאים כאן (יקראו להלן: "תנאי השימוש") מתייחסים לאתר האינטרנט המופעל על ידי חברת דניאל גאגין פיצה צ'לי בע"מ, ח.פ. 515187607 (להלן: "החברה") תחת שם המתחם https://delivery.pizzachili.co.il (להלן: "האתר").

תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות והאתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות אולם הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

יש להקפיד לקרוא היטב את תנאי השימוש המובאים כאן לפני המשך השימוש או הגלישה באתר ולפני ביצוע הזמנה שכן תנאי השימוש הם הסכם מחייב בינך המשתמש באתר לבין החברה וכניסה, גלישה או שימוש באתר מהווה הסכמה מלאה שלך לתנאי השימוש.

כמו כן, אתה מאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות האתר ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה. מדיניות הפרטיות של החברה נמצאת בהמשך עמוד זה, מיד לאחר תנאי השימוש, והיא חלק מתנאי השימוש. יש להקפיד לקרוא היטב גם את מדיניות הפרטיות לפני שימוש באתר באופן כללי ובעיקר לפני ביצוע הזמנה.

אם אתה מתחת לגיל 18, חשוב שתקרא את התנאים האלה יחד עם ההורים שלך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או ההורים שלך או אפוטרופוס אחר לא מסכימים לתנאי השימוש, או לחלק מתנאי השימוש, אתה לא רשאי לעשות שימוש באתר והחברה מבקשת ממך שלא לעשות בו שימוש ולא לגלוש בו.

עליך לדעת שאם אתה מפר את תנאי השימוש או את מדיניות הפרטיות, יש אפשרות שתביא להפסקת יכולת השימוש שלך באתר, ואפילו לנקיטה בהליכים משפטיים נגדך בגלל ההפרה.


האתר

האתר משמש פלטפורמה להזמנות משלוחים והזמנות לאיסוף עצמי של מוצרי מזון ושתיה בהתאם לתפריט משלוחים המפורסם באתר.

המוצרים אותם ניתן להזמין דרך האתר הם אלה המופיעים באתר בעת ביצוע ההזמנה. מחיר המוצר הוא כמו שמפורסם באתר במועד ביצוע ההזמנה וכולל מע"מ על פי חוק. לחברה יש את הזכות לעדכן ולשנות את המוצרים המוצעים באתר ואת מחירי המוצרים ללא הודעה מוקדמת. לחברה קיימת זכות להפסיק זמנית או באופן קבוע מכירת מוצר מסוים באמצעות האתר. כמו כן יכול להיות שיהיו הבדלים במבצעים המוצעים למימוש בביצוע הזמנה לאיסוף עצמי לבין מבצעים המוצעים למימוש באמצעות ביצוע הזמנת משלוח. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים המסופקים בפועל.

הזמנת משלוחים באתר

כדי לבצע הזמנה באתר יש למלא בצורה מלאה אחר הוראות תהליך ההזמנה באתר. מי שמבצע הזמנה באתר, מאשר כי קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הבין אותם ומסכים לאמור בהם.

במסגרת הליך ההזמנה ועל מנת להשלימה עליך לפעול לפי ההוראות המופיעות באתר או למלא אחר הוראות שתקבל על ידי נציג החברה במסגרת הזמנה הטלפונית. על מנת להשלים את ההזמנה יהא עליך למסור לידי החברה את הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון, כתובת, פרטי כרטיס אשראי (ככל שזהו אמצעי התשלום הנבחר על ידך), כתובת דוא"ל ומספר תעודת זהות. לאחר השלמת ההזמנה תשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני או באמצעות מסרון (SMS) בדבר קבלת הזמנתך בצירוף מספר ההזמנה על מנת לאשר קבלתה, כמו כן קיימת אפשרות שתקבל הודעה על כך שהשליח נמצא בדרכו לבצע את השליחות. לצורך כך תשתמש החברה בפרטיך האישיים ובעצם ביצוע הזמנתך אתה נותן הסכמה לכך.

יובהר כי אינך חייב למסור על פי דין פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה לביצוע הזמנה מהווה תנאי לביצוע הזמנות באתר. עליך לספק פרטים נכונים בעת ביצוע ההזמנה.

החברה שומרת את פרטי ההתקשרות עמך, בין אם ההזמנה בוצעה באתר או בטלפון, על מנת להקל על הליך ביצוע הזמנה עתידי. השימוש במידע כפוף למדניות הפרטיות של החברה המפורסמת בהמשך עמוד זה לאחר תנאי השימוש.

כדי שהזמנה תתקבל עליה להיקלט באתר באופן תקין, כשהיא כוללת את כל הפרטים הנדרשים. עסקה שפרטיה לא מולאו כנדרש ו/או לא נקלטו ו/או נקלטו באופן משובש, וזאת גם אם מקור התקלה הוא באתר, לא תחייב את החברה. החברה לא אחראית לכל טענה בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או פגמים בפרטים שנמסרו על ידך בעת ביצוע ההזמנה או לגבי פרטים שלא נקלטו במערכת המחשב של החברה ולכל נזק וכל טענה אחרת בקשר עם ביצוע משלוח או הזמנה.

תשלום

חיוב בגין ההזמנה יתבצע במזומן במעמד קבלת המוצר או באמצעות חשבון כרטיס האשראי, שאת פרטיו תזין באתר בעת ביצוע ההזמנה בטופס מקוון ומאובטח. פרטי האשראי יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע המשלוח. הזמנה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי צריכה לקבל אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים הנהוגים בחברה בעת מועד ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים או נוספים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה.

אם תשלום בו אתה חייב בגין ביצוע הזמנה לא ייפרע במלואו ובמועדו, סכום התשלום יישא ריבית והצמדה עד לתשלומו בפועל, בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק פועלים ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות, ריבית אשר כוללת בתוכה גם את רכיב ההצמדה למדד. אתה תחויב בתשלום לחברה לא רק בגין חוב ביצוע ההזמנה שלא שולם אלא גם בגין הוצאות גביה הכוללות הוצאות משפטיות שהחברה הוציאה כדי לגבות את החוב שלך.

ביטול עסקה

מרגע ביצוע ההזמנה באתר או בטלפון, לא ניתן לבטלה ואתה לא תהיה זכאי להחזיר מוצר אשר כבר הוזמן, כל זאת בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

אם לאחר ביצוע ההזמנה יתברר כי המוצר אינו במלאי, באפשרותך לבחור בין קבלה של מלוא כספך בחזרה, או בחירה במוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. פרט לקבלת כספך בחזרה במקרה כזה, לא תהיה זכאי לדבר מה נוסף.

החברה רשאית להגביל את כמות כל סוגי המוצרים ו/או מספר יחידות ו/או מספר מוצרים מינימאלי או מקסימאלי עבור כל הזמנה.

החברה שומרת על זכותה למנוע ממך לבצע הזמנה באתר או לבטל הזמנתך, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, גם לאחר ביצוע הזמנה במידה וזו נעשתה על ידך באופן פסול ו/או בניגוד לדין ו/או שהעסקה לא הושלמה במקרים כמו למשל: מסרת פרטים שגויים אשר לא אפשרו את ביצוע ההזמנה, עשית או שאתה מנסה לעשות שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה לא חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה לא חוקי, במקרה בו ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם בקשר לביצוע ההזמנה, במקרה בו חברת האשראי לא אישרה את החיוב בגין ההזמנה או כרטיס האשראי אשר נעשה בו שימוש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי, במקרה בו אתה נמנע מלשלם שלא כדין בגין ההזמנה, או שהפרת את תנאי השימוש או כל הסכם אחר עם החברה או מי מטעמה, או אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכיו"ב, אם יתברר כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממך לבצע הזמנה באופן תקין, וכן במקרה של כוח עליון או במקרים שאינם בשליטת החברה ומונעים או עשויים למנוע את ביצוע ההזמנה, בכל המקרים האמורים ובמקרים דומים אחרים יש לחברה זכות למנוע ממך ביצוע הזמנה באתר או לבטל הזמנתך על פי שיקול דעתה.

אספקת משלוחים

אספקת משלוחים החברה עושה את מירב המאמצים על מנת שמוצריה יסופקו מהר ככל הניתן מרגע אישור ההזמנה ותעשה ככל יכולתה למנוע עיכוב שנמצאים בגדר שליטתה. יחד עם זאת החברה לא מתחייבת על זמן הגעת המשלוח ליעדו מרגע ביצוע ההזמנה.

פרט לאופציה של משלוח, אתה יכול לאסוף בעצמך את המוצרים שרכשת באתר בכפוף לבחירת האפשרות המתאימה בעת ההזמנה. על מנת שלא תחויב בדמי משלוח, עליך לציין במפורש במהלך ביצוע ההזמנה את רצונך לאסוף את המוצר באופן עצמאי. לאחר סיום ההזמנה לא תוכל לשנות את בחירתך. קבלה של המוצר במשלוח כרוכה במינימום הזמנה שמשתנה מעת לעת, ובהתאם לאזור החלוקה / מרחק ולדמי משלוח ככל שיהיו. באתר מצוין סכום מינימום למשלוח סכום אשר עשוי להשתנות, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. באתר מצוין סכום של דמי משלוח, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן אותם מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ואיננה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

בעת מסירת המשלוח או איסופו, נציג החברה זכאי לדרוש הצגת תעודה מזהה שלך על מנת לוודא את זהותך כתנאי למסירה וכן לדרוש את חתימתך, במקרה של חיוב באשראי, על טופס החיוב באשראי, כל זאת בהתאם למדיניות החברה אשר עשויה להשתנות, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין.

מבצעים אשר תקפים באתר אינם תקפים בהכרח בהזמנה המבוצעת בסניפי החברה לרבות באמצעות הזמנה טלפונית, אלא אם נכתב במפורש אחרת.

קניין רוחני

כל הנתונים והמידע המצויים באתר לרבות טקסטים, נתונים, תמונות וסרטונים, וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהם הם רכוש של החברה או שהיא בעלת זכות השימוש בהם. אין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי החברה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות סימניו המסחריים, עיצוב האתר, וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

הגבלת אחריות

החברה לא אחראית לנזק מכל סוג שהוא לרבות, אך לא רק, בקרות כל אחד מהמקרים להלן:

איחור ו/או עיכוב עקב עומס בקווי תקשורת.

שיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק בהזמנה כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, חומרה, תוכנה, מערכת המחשב של הלקוח או של החברה, או מכל סבה אחרת.

החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהלקוחות באתר ו/או כל גורם אחר.

לחברה הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק, את גישתו של כל לקוח באתר, כולו ו/או חלקו, וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין.

החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות על פעולות ועסקאות מכל סוג שיתבצעו על ידי משתמשי האתר, מפרסמיה ו/או נותני חסותה ומשתמשי צד ג', ועל פעולות המשתמש, רשלנותו וגישתו לשימוש בשירותי האתר.

החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות על מוצרים או שירותים אשר לא נרכשו ישירות מהחברה, וכן לא יישאו באחריות על פעולות של מקדמי מכירות או כל צד ג', בקשר עם האתר או ביחס אליו.

במידה ונמצא פגם במוצר אשר נשלח אליך, עליך לפנות לסניף החברה שביצע את הזמנתך אשר פרטיו יצוינו במעמד ההזמנה, לצורך קבלת מענה, פיצוי, זיכוי או אחר על פי הנסיבות.

החברה לא נושאת באחריות בכל הנוגע לצריכת המוצרים המוצעים באתר על ידך, לרבות תופעות לוואי אשר עשויות להופיע כתוצאה מרגישותך למרכיבי מזון שונים, שמירתך את המוצר בתנאים לא מתאימים או צריכת מוצר לאחר מועד אשר אינו תואם את אופי המוצר.

אתה אחראי לבדוק את מרכיבי המזון בהזמנה בטרם ביצועה וצריכת המזון, וככל שהנך אלרגי או רגיש לחומרים או מוצרים מסוימים, באחריותך לוודא טלפונית כי חומרים אלה לא נמצאים בהזמנתך.

צריכת המוצרים המוצעים באתר הינה באחריותך המלאה.

החברה או מי מטעמה, לרבות מנהליה ועובדיה לא אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרהולא יחובו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, הנובע מהזמנה שבוצעה באתר או אי אספקתה או פגם או אי התאמה במוצר, למעט כאמור לעיל ובכל מקרה גובה האחריות של החברה כלפיך מוגבל בגובה הסכום ששולם על ידך עבור המוצר. במקרה בו קבלת מהחברה הטבה אשר עוברת את גובה המוצר אותו הזמנת, זה לא אומר שהחברה מודה באחריות אלא שהיא החליטה לפנים משורת הדין ומתוך תודעת שירות ורצון לשפר הרגשתך להקנות לך הטבה.

החברה לא תהיה אחראית לטעויות, השמטת פרטים, דעות או אי-דיוקים שעלולים לקרות או להתפרסם באתר או כתוצאה משימוש באתר.

האתר, השירותים הזמינים דרכו והחומרים המצויים בו מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כפי שהם ובהתאם לזמינותם וללא מצג, התחייבות או אחריות מכל סוג. החברה לא תהיה אחראית בגין תכונות השירותים או האתר, זמינות השירותים או האתר, ואופי החומרים באתר, לרבות אחריות לתקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסוימות ו/או אנשים מסוימים.

החברה עושה מאמצים לשמור על תקינות פעילות האתר, אולם היא לא ערבה לכך שהשירותים אשר ניתנים דרך האתר לא יופרעו או יינתנו כסדרם או מבלי הפסקות, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, או כי האתר יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים הרסניים או זדוניים אחרים. החברה לא תישא באחריות כלשהי לנזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות מקרים בהם הזמנת עסקה על ידך לא התקבלה, או לכל בעיה טכנית המונעת ממך לבצע הזמנה.

החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי גולשים או מזמינים או כל גורם אחר שלא מצוי בשליטתה המלאה.

שימוש למטרה פסולה

שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי תנאי השימוש - אסורה.

האתר נועד לשימושך כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים שלך בלבד. אין לעשות באתר כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבות, שימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשל, על ידי פרסום מוצר או שירות או הצעות מכר וכו'. כל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור. בנוסף, אינך רשאי להשתמש בתכנים שמקורם באתר או בצד שלישי.

אתה מתחייב כי לא תעתיק, תציג בפומבי, תשכפל, תעלה, תפרסם, תעביר, תמכור, תשווק או תפיץ בצורה אחרת, איזה מהחומרים המופיעים באתר ו/או בחלק כלשהו מהאתר, אלא אם קיבלת את אישורה המפורש של החברה מראש ובכתב.

על המשתמש באתר נאסר: לבקש או לנסות באופן אחר לקצור, להשיג או לשמור, לכרות, פרטים אישיים, סיסמאות, או כל סוג אחר של מידע הנוגע למשתמשים אחרים באתר, להסוות את מקור פרטי ההתקשרות של המשתמש, להשתמש בכל מנגנון ממוחשב או אוטומטי לאיסוף מידע מהאתר, או ביצוע הזמנות דרכו, לעכב, לשבש, או למנוע בכל דרך אחרת כל שימוש או גישה לאתר או לבצע כל ניסיון להפריע למשתמשי האתר, להפריע או לשבש את האתר או את שרתיו או את חיבורי הרשת אל האתר, לא לציית לכל הדרישות, הנהלים, המדיניות או התקנות של הרשתות המחוברות לאתר, לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר (או כל חלק ממנו), להשתמש באתר או בשירותים בכל דרך שאינה תואמת את תנאי שימוש אלה, לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או להפיץ דואר זבל לשרתי האתר או לגולשים באתר, למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלבנטי או שייך לו, לשנות, לערוך, להעתיק, לשאוב מידע, להתאים, לתת רישיון משנה, לתרגם, למכור, לבצע פעולות של הנדסה חוזרת, לפרק או להרכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות, להשתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

החברה שומרת על זכותה להפסיק את פעילותו של כל משתמש באתר, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות, אך לא רק, אם לא יעמוד המשתמש בתנאי כלשהו מתנאי השימוש וזאת מבלי לפגוע בזכותה למצות סעדים אחרים הניתנים לה על פי דין.

החברה תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק ו/או בתי המשפט או צו של מי מהם, לרבות תגלה את זהותו של אדם אשר עשה שימוש בלתי מורשה באתר.

אלא אם אושר אחרת בהסכם כתוב, כל קישור שיעשה לאתר יבוצע על פי ההוראות שלהלן: הקישורים לאתר לא יציעו בכל דרך שהיא או יציגו מצג כלשהו שלפיו החברה קשורה לאדם כלשהו ו/או ישות כלשהי, או שהחברה מאמצת ו/או מממנת מוצר ו/או שירות כלשהם אלא אם קבלו הסכמת החברה מראש בכתב. ההופעה, המיקום וכל מאפיין אחר של הקישור לאתר לא יהיו כאלו שיפגעו ו/או יפחיתו מסימני המסחר של החברה או מי מטעמה ומשמה הטוב ולא יהוו לשון הרע כנגדה; כל הקישורים לאתר יהיו אך ורק לדף הבית בכתובת האינטרנט https://delivery.pizzachili.co.il ולא לדפים המצויים בתוך האתר שאינם בדף הבית (קישורים עמוקים); אין להציג את האתר על ידי כל לחיצה על איזה מבין הקישורים לאתר, בתוך מסגרת (frame) של האתר ממנו מתבצע הקישור, או כל אתר שהוא. כמו כן, אין לשנות, למסגר או ליצור מראה של כל תוכן המופיע באתר; מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסכמות לעיל בכל זמן שהוא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

ידוע לך כי השימוש באתר כפוף לכל החוקים והתקנות החלים עליך בהתאם לתנאי שימוש אלה ואתה מתחייב שלא להפר כל חוק ו/או תקנה בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל, הנוגעים להעברת מידע או תוכנה ממדינת ישראל. כמו כן, הנך מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע בדיקה או בחינה של רגישות של המערכת, או לפצח אמצעי אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות או לרשתות המחוברות לשירות או להפר את החוקים, התקנות, המדיניות או התהליכים של מערכות או רשתות אחרות ואתה מתחייב לא להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים באתר, למערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.

השימוש בשירותים והגישה אליהם בטלים ככל ששימוש או גישה זו אסורה לפי החוק. השימוש בשירותים יחשב כהצהרתך והתחייבותך כי:

(א) כל מידע לרישום שהוגש הוא אמתי ומדויק.

(ב) תשמור על עדכניות ואמיתות מידע זה.

(ג) גילך 18 שנים ומעלה או שקיבלת אישור מהורה או אפוטרופוס להשתמש בשירותים של האתר.

(ד) השימוש שלך בשירותים לא מפר חוק או תקנה או כל התחייבות אחרת.

ויתורים על זכויות או חריגות של החברה מתנאי השימוש ושינויים בתנאי השימוש

במידה ותחליט החברה לחרוג מתנאי השימוש לטובת הלקוח, במקרים שיקבעו על פי שיקול דעתה, לא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול באותו האופן או באופן דומה בכל מקרה אחר. ויתור מצד החברה בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת בין אם דומה ובין אם שונה מהפרה שעליה הביעה החברה את ויתורה. כישלון של החברה או של מי מטעמה לממש או לאכוף את הזכויות או ההתניות של תנאי שימוש אלה לא יחשב כויתור על זכויות או תנאים אלה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לתקן ו/או להסיר חלקים בתנאי השימוש, מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ולעדכן את תנאי השימוש בציון תאריך עדכונם באתר, וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש. בכל מקרה, אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות כל דין.

זוהי אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. כניסה לאתר או גלישה בו או שימוש באתר בכל דרך ולכל צורך, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים או לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החדשים שפורסמו באתר.

שיפוי

אתה מסכים ומתחייב להגן על החברה, לפטור אותה מאחריות ולשפות אותה באופן מלא או לפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש על ידך או בגין כל טענה, דרישה או תביעה שתועלה כנגד החברה או מי מטעמה בקשר עם או כתוצאה משימושך באתר.

המחאת זכויות

החברה רשאית להמחות או להעביר או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.

דין וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל הם הדינים החלים על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם ופרשנותם, ולבתי המשפט בישראל תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בסכסוך או מחלוקת בעניין האתר והשימוש בו או בשאלה משפטית הקשורה לתנאי שימוש אלה. אם יוחלט על ידי בית משפט מוסמך כי הוראה מכלל הוראות תנאי השימוש אינה אכיפה, הוראה זו תחשב כמבוטלת והדבר לא יפגע בתוקפן של יתר ההוראות המופיעות בתנאי השימוש, אשר יישארו בתוקף מלא.

יצירת קשר

לבירורים או שאלות בעניין תנאי שימוש אלה, באפשרותך ליצור עמנו קשר באמצעות שליחת דואר אלקטרוני ל: pizzachili6@gmail.com

תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בתאריך 12 בפברואר, 2020

מדיניות פרטיות

מבוא

מדניות הפרטיות לאתר האינטרנט המופעל על ידי חברת דניאל גאגין פיצה צ'לי בע"מ, ח.פ. 515187607 (להלן: "החברה"), מובאת כאן ומהווה חלק מתנאי השימוש המפורסמים בעמוד זה למעלה. יש לקרוא את מדיניות הפרטיות כמו גם את תנאי השימוש לפני שימוש באתר. במידה ואינך מסכים עם מדיניות הפרטיות כולה או חלקה, אתה לא רשאי לעשות שימוש באתר ולא להזמין מוצרים, ואתה מתבקש שלא לעשות כן.

לחברה קיימת הזכות ושיקול הדעת לשנות, להוסיף לגרוע ולעדכן, חלקים ממדיניות הפרטיות. עליך לבדוק מעת לעת את המדיניות שכן המשך השימוש שלך באתר משמעו הסכמה לשינויים אלו.

אם אתה מתחת לגיל 18, יש לקרוא מדיניות זו בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך לא מסכימים לתנאי מדיניות הפרטיות של האתר, כולם או חלקם, אתה לא רשאי לעשות שימוש באתר זה.

המידע והנתונים עליהם חלה מדיניות הפרטיות של האתר:

נתונים שנמסרים על ידך בעת הזמנה: מידע אותו תמסור כחלק מתהליך ההזמנה באתר או בטלפון ובכל זאת: שם, כתובת, תאריך לידה, פרטי כרטיס אשראי, דרכי התקשרות שונות.

נתונים שנאספים באופן אוטומטי: הנתונים הנאספים אוטומטית על הגולש באתר, במהלך הגלישה באתר או במהלך השימוש בשירותים המוצעים דרך האתר, כמו מידע הנוגע למחשב האישי ו/או למכשיר הנייד שלך, סוג דפדפן, כתובת ה-IP, מערכת ההפעלה ומיקום גיאוגרפי בעת שימוש באתר במטרה לזהות קירבה גאוגרפית ומידע טכני נוסף מסוג זה. איסוף המידע כולל גם שימוש בנתוני התקשרות, שימוש בעוגיות (cookies), שימוש בכתובת IP או בקוד מספרי המזהה את המחשב שבאמצעותו גלשת לאתר.

אין חובה למסירת מידע.

אין חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם מידע זה נמסר על ידך באופן רצוני, לדוגמא, בעת מילוי טפסים מסוימים באתר, ביצוע הזמנה דרך האתר, או פעילות שלך אל מול שירות לקוחות. אתה מצהיר כי ידוע לך כי מבלי שתמסור את הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים באתר הטעונים הרשמה. המידע שתמסור בעת ההרשמה יימסר לצדדים שלישיים רק בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות להלן.

דרך השימוש במידע

החברה משתמשת במידע לצורכי מתן השירותים באתר, לרבות משלוח הודעות הקשורות בשירות הניתן והמוצרים המוזמנים

לאחר ביצוע הזמנה, נשתמש בפרטי ההתקשרות שהזנת על מנת לשלוח לך הודעה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מסרון (SMS), זאת על מנת לאשר את דבר קבלת ההזמנה וכן על מנת להודיע לך שהשליח נמצא בדרכו לבצע את השליחות.

החברה יכולה להשתמש במידע אשר אינו מזהה אותך אישית, לרבות לצורכי שיפור יישומי האתר והמוצרים הנמכרים דרכו, לניהול מחקר בדבר השימוש באתר ובשירותיו לרבות ניתוחים סטטיסטים של מכירות, נתונים לגבי איכות וזמינות השירות ובחינת המוצרים שנמכרים. כמו כן בכפוף לאישורך החברה עשויה לשלוח לך סקר / שאלון שביעות רצון לצורך שיפור השירות.

"Cookies" - "עוגיות" וטכנולוגיות דומות

"עוגיות" הן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החברה, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך, זאת על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך לך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אנו משתמשים ב"עוגיות" וטכנולוגיות דומות לצורך תפעולו של האתר, לדוגמה, כדי לשפר את ביצועי האתר וכדי לתעד את כניסתך ויציאתך מהאתר. ההגדרות של כל דפדפן כוללות אפשרות שלא להסכים לקבל "עוגיות" ולמחוק "עוגיות" קיימות.

החברה לא מחייבת אותך לקבל "עוגיות" ובאפשרותך להימנע מקבלת "עוגיות" בכל עת, על ידי שינוי ההגדרות במכשיר האלקטרוני בו אתה משתמש. יחד עם זאת, יתכן כי חלק ממאפייני האתר יפעלו באופן לקוי אם תסרב לעשות שימוש ב"עוגיות". מדיניות פרטיות זו כוללת את השימוש ב"עוגיות" באתר זה בלבד ולא כוללת את השימוש בעוגיות ע"י כל צד שלישי.

מאגר מידע רשום

אתה מסכים כי פרטים מסוימים אשר תמסור באתר יישמרו במאגר מידע שינוהל על ידי החברה. מאגר המידע של החברה יירשם על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. הפרטים אשר יישמרו במאגר המידע הם, בין היתר, שם פרטי, שם משפחה ומספר טלפון.

העברת מידע וצדדים שלישיים

החברה תעביר את פרטיך המזהים לצדדים שלישיים במקרים בהם הדבר נדרש עפ"י החוק או במקרים בהם החברה מאמינה שפעולה כזו נדרשת על מנת להתאים להוראות החוק, להיענות להליכים משפטיים או להגן על זכויותיה או קניינה או זכויות אלה של צד שלישי.

החברה תעביר פרטיך לצד שלישי כמו חברת אשראי לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין ביצוע עסקה באתר או במקרה של אי תשלום לגורמים משפטיים ואחרים שיסייעו בעדה לגבות חובה.

החברה תוכל לעשות שימוש במידע להעבירו לצד שלישי אם הפרת את תנאי השימוש או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ואם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי.

אתה מאשר כי ידוע לך שהחברה עשויה להעביר את המידע שהיא אוספת, לרבות היסטוריית הרכישות וההזמנות שלך, לספקי שירותים, שותפים עסקיים ולקבלני משנה ("צדדים שלישיים"), אשר עשויים להשתמש במידע זה כדי: (א) לעזור לנו לספק לך שירותים או להפעיל את האתר, בין היתר באספקת ההזמנה דרך שירות משלוחים חיצוני, וכן לחברות כרטיסי אשראי בקשר עם ביצוע ההזמנות באתר. (ב) לסייע בהבנת אופן השימוש של הגולשים באתר ובשירותים שלנו. (ג) בכפוף להסכמתך, לספק לך פרסום ממוקד מטרה לאור העדפותיך האישיות באתר שלנו ובאתרים אחרים בהם תבחר לבקר. (ד) אם בחרת להשתתף בסקר, פרטיך יועברו לחברת סקרים אשר מסייעת בביצוע הסקר.

כמו כן במסגרת המחאת או העברת חלק או כל זכויות החברה, החברה עשויה להעביר את מאגרי המידע שלה.

החברה עשויה לחלוק את הנתונים הסטטיסטיים (ללא חשיפת פרטים אישיים) עם שותפיה, בהתאם לתנאים מסחריים שהיא קובעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, החברה עשויה לנתח את הנתונים הסטטיסטיים באמצעות תוכנות המספקות שירותי מידע וניתוח סטטיסטי, לרבות שירותי מידע וניתוח סטטיסטי של Google. החברה רשאית להשתמש במידע שהיא מקבלת מ-Google עבור שיפור המערכת. המידע אשר Googleאוספת לגבי שימושך במערכת הינו כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google .

כמו כן, החברה משתמשת בתוכנות של חברות אחרות לטובת הפקת חשבוניות דיגיטליים, תפעול קופות, שיווק והנתונים והמידע מוזנים למערכות אלה.

קיימת אפשרות סבירה שהחברה או מפרסמים שלה ישתמשו בחברות אחרות הידועות כנותנות שירותי פרסום של צדדים שלישיים על מנת לסייע בהצגת פרסומות אונליין תוך חיבור לאתר. חברות אלה עשויות להשתמש ב"עוגיות" או בטכנולוגיות דומות על מנת לסייע בהצגתן של פרסומות כאלה ולסייע במדידה ומחקר של יעילות הפרסומות. השימוש בטכנולוגיות הללו על ידי צדדים שלישיים המנהלים את מערך הפרסומות נתון למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

החברה לא אחרית בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים לרבות חברות או מותגים של מוצרים אשר משתמשים או מופיעים באתר, ואשר אינם בשליטתה של החברה.

שמירת מידע, שינויים ומחיקת מידע

החברה תשמור את המידע שלך במטרה לספק לך שירותים. החברה תשמור את המידע שלך כל עוד אתה חבר מועדון או כפי שנדרש כדי לספק לך שירותים. במידה ותרצה שמידע המזהה אותך אישית המצוי במאגרי המידע של החברה יימחק, ישונה או יתוקן, אנא צור עמנו קשר בכתב לפי פרטינו המופיעים מטה, וציין כי אתה מעוניין שמידע זה, השמור במאגרי המידע של החברה, יימחק, ישונה או יתוקן. אתה מודע כי מחיקת המידע משמעה שלא תוכל לשחזר את המידע ולעשות שימוש במידע שנמחק במידה ותתחרט על בקשת המחיקה המועד מאוחר יותר. החברה תסיר את הנתונים ממאגר המידע תוך זמן סביר. למרות בקשת המחיקה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור מידע מסיבות משפטיות, בהתאם להוראות החוק. שים לב כי מחיקה של מידע זה ממאגרי המידע של החברה לא מונעת שימוש במידע שלא מזהה אותך אישית.

נהלי אבטחה

החברה נוקטת אמצעי זהירות על מנת להגן על המידע ומטמיעה מערכות הגנת מידע באתר. כאשר נאסף מידע דרך האתר, המידע מוצפן ומועבר בדרך מאובטחת. למרות שמערכות מסוג זה מפחיתות את הסיכון לכניסה לא מורשית הן לא מספקות אבטחה מלאה. לכן החברה לא מבטיחה כי המערכת חסינה לחלוטין מפני כניסה שאינה מורשית למידע המאוחסן בה.

אין במדיניות הפרטיות של החברה כדי להרחיב את האחריות המוטלת עליה בהתאם לדין.

יצירת קשר

לבירורים או שאלות בעניין תנאי שימוש אלה, באפשרותך ליצור עמנו קשר באמצעות שליחת דואר אלקטרוני ל: pizzachili6@gmail.com

תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בתאריך 12 בפברואר, 2020

הצהרת נגישות

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש המידע עבור כלל המשתמשים כולל משתמשים בעלי מוגבלויות, נגישות היא תנאי לחברה צודקת ומשגשגת. על כן השקענו בחוויית השימוש באתר שתהיה נוחה ויעילה לכלל המבקרים באתר עבור רוב מערכות ההפעלה(operating system) ו/או בסוג הדפדפן (user) agent) ו/או בסוג המכשיר(device) , למעט מערכת הפעלה winXP ומטה, וגרסאות דפדפן Explorer 10 ומטה.

לשימוש כלל הגולשים הותקן תפריט נגישות בחלקו העליון של המסך הנותן מענה באופן נגיש לגודל פונט, מענה לעיוורי צבעים, הדגשת וסימון קישורים, פונט קריא וביטול הנפשות. ניתן להפעיל את האתר באמצעות מקלדת ע"י לחיצה על מקש Tab בצד שמאל של המקלדת.

במידה ונתקלתם בקושי כלשהו, נשמח לקבל משוב מפורט לכתובת: pizzachili6@gmail.com ולשפר בהתאם את האתר לטובת כלל הציבור.